Hundeloven - i kortversjon

Vet du at hunden din kan bli avlivet om den tar en katt? Hundeeiere har et betydelig ansvar etter Lov om hundehold. Her er det viktigste vanlige hundeeiere må vite om hundeloven.

 

Tekst: Kari Isingrud, 2017

§ 3.Generelt aktsomhetskrav

Som hundeholder plikter du å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. I tillegg skal du sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe eller skaper utrygghet for andre. 
Det vil f.eks. ikke være lov å la hunden stå ute og bjeffe i timevis hver dag eller om natten, men litt bjeffing vil være lov. Akkurat hvor grensen går er ikke lett å si.

 

Om hunden din gjør skade på folk eller andre dyr kan du virkelig få trøbbel, og hunden kan i verste fall bli avlivet. Når det gjelder skade på barn trenger ikke skaden være stor før hunden må avlives.

 

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

Fra og med 1. april til og med 20. august er det båndtvang. Kommunene kan gi forskrift om utvidet båndtvang etter gitte regler. Det betyr at det kan være båndtvang på visse steder, f.eks. i parker og ved skole og barnehager hele året. Det kan også være båndtvang i hele kommunen utover 1. april og 20. august.

 

Det er ditt ansvar å kjenne til båndtvangsreglene i kommunen der du ferdes med hund!

 

§ 4. Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

Hunder kan være løse (utenom båndtvangstiden) bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet (på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel). Du har altså ikke lov til å ha hunden løs på tur om du ikke har god kontroll på den, og det er selvfølgelig ikke lov å slippe en hund ut alene i nabolaget, for at den skal "gjøre fra seg".

 

Loven presiserer også at "den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll". Dette betyr at barn som lufter en hund må ha kontroll på den. I praksis innebærer dette at små barn aldri kan lufte en hund, og at store hunder aldri kan luftes av barn.

 

Loven sier også at "hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette". Dette gjelder selvfølgelig også andre hundeeiere som går med sin hund i bånd - du har ikke lov til å la din hund løpe bort om den andre hundeeieren ikke ønsker det!

 

Du plikter også å passe på at hunden din ikke jager vilt - også utenom båndtvangstiden.

 

§ 5.Forbud mot å gå fra bundet hund

 

Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.

 

Faksimile fra en avis. En svart hund sitter bundet utenfor en barnehage

 

§ 14.Inngrep på stedet mot hund som jager eller angriper mv.
§ 15.Hund som utgjør klar fare for husdyr, tamrein og hjortevilt

 

Hundeholderen skal selvfølgelig selv gjøre det hen kan for å avverge fare når hunden jager eller angriper mennesker eller dyr. Loven åpner i tillegg for at andre kan gripe inn for å avverge slik fare. Om hunden går løs uten ledsager har andre rett til å avverge faren for at den skal skade f.eks. husdyr og tamrein. Hunden din kan opptas av andre og i verste fall: Dersom det ikke lar seg gjøre å oppta hunden, kan vedkommende om nødvendig avlive hunden på stedet.

 

Det er f.eks. lov å skyte en hund som jager sau. Det vil til og med være lov å skyte en hund, selv om den ikke jager. Det er nok at hunden ikke lar seg "oppta" og at den utgjør en klar fare. Husk at det hjelper lite å påstå at hunden ikke utgjorde noen fare, om den allerede er skutt:

http://www.dagbladet.no/nyheter/sauebonden-hadde-rett-til-a-skyte-hunden-tones/60924914

 

§ 18.Avliving eller omplassering av en hund etter en eller flere uønskede hendelser

 

En hund kan avlives dersom den har angrepet eller skadet et menneske, har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Eneste forbehold er at det ikke skal framstå som et uforholdsmessig tiltak.

Det finnes noen rettsavgjørelser om avliving av hund, der skaden hunden har forvoldt er nokså liten.

Faksimile av hundesaker i media

§ 27.Erstatningsansvar
§ 28.Straff

 

Som hundeeier har du erstatningsansvar for skade som hunden din forvolder, og du kan straffes med bøter og fengsel. 

Lov om skadeerstatning § 1.5 sier mer om dette ansvaret:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-26

 

Annet

Det gjelder særskilte regler i tamreinområder, og på Svalbard. Det er f.eks. ikke lov å unødig uroe reinen. Dette gjelder selv om hunden er under kontroll eller bundet.

 

Hele hundeloven finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundeloven